Oče naš, koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje,

da dođe carstvo Tvoje,

da bude volja Tvoja

i na zemlji kao na nebu;

hleb naš nasušni daj nam danas;

i oprosti nam dugove naše

kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;

i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.